Rotvajler je pas čije je telo,proporcionalno i treba da bude pravougaono. Njegova dužina mora da premašuje visinu, najviše do 15%.Sa ovakvim proporcijama mora da bude usklađen i pravilan hod, kako bi pas izgledao kompaktno. Rotvajler je kasač i treba nastojati da se veći deo njegovog kretanja dešava u kasu. Šta je kas? Kas je jedan od četiri načina hoda. Kod pasa se javlja više vrsta hodova,i to su :

KORAK hod –je najsporije kretanje.Pri ovom kretanju razlikujemo 4 takta(opterećene su prednja leva-zadnja desna noga i obrnuto,ali pokreti nisu istovremeni)

 RAVAN hod—opterećenje je uvek na jednoj strani tela,što nam govori da prednju levu sustiže zadnja leva i obrnuto.Ovo je nepoželjan i nesiguran hod.

KAS—je srednje brzo kretanje kod koga se javljaju 2 takta (prednju levu sustiže zadnja desna noga i obrnuto).U kasu se javlja kratak, srednji i dugi iskorak.

GALOP—je najbrže kretanje. Noge se kreću nesimetrično, ali je prisutna velika sinhronizacija u kratkom vremenskom periodu.Galop može biti spor,brz,kratak i dug.